با کسی که درک می کند صحبت کنید

آیا برای شما سخت است تا بیابید که چقدر پول خرج می کنید؟

man on phone and number

یا برخی از بل ها و یا خرید مواد غذایی را بپردازید؟ آیا کنترول قمار برای تان سخت تر می شود؟

با کسی که درک می کند صحبت کنید.

درMulticultural Gambling Harm Prevention Services (خدمات چند فرهنگی پیشگیری از آسیب قمار) ما می توانیم به مدیریت تأثیرات منفی قمار و در امور مالی و روابط خانوادگی شما کمک کنیم.

اگر شما نگران یکی از نزدیکان خود هستید، ما نیز می توانیم از شما پشتیبانی کنیم.

برای مشاوره و پشتیبانی رایگان و محرمانه به شماره ما1800 329 192 تماس بگیرید یا از طریق This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. به ما ایمیل کنید.

Read more

Learn helpful information in language here.

Share