Hướng dẫn pháp lý

Văn phòng Hỗ trợ Pháp lý - Legal Aid NSW đã đóng cửa và sẽ triển khai thực hiện các dịch vụ từ xa.

Để liên lạc với Dịch vụ Người tỵ nạn của văn phòng Legal Aid NSW, hãy gọi số (02) 8713 6725 hoặc email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Share