Trợ cấp an sinh, việc làm và nhà ở

Trong thời gian bất an này khi mà vấn đề an toàn việc làm và nhà ở có thể bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (vi rút corona), hãy đảm bảo là quý vị nắm được các quyền hạn và quyền lợi mà quý vị hội đủ điều kiện nhận được: 

Trợ cấp an sinh:

Việc làm:

Nhà ở:

Share