Chương trình định cư nhân đạo (Humanitarian Settlement Program - HSP)

Chương trình định cư nhân đạo (The Humanitarian Settlement Program - HSP) cung cấp sự hỗ trợ cho người tỵ nạn và người tầm trú để họ nâng cao kỹ năng và kiến thức cần thiết để họ có thể tự chủ và trở thành thành viên tích cực của cộng đồng Úc.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, hãy sử dụng các số điện thoại dưới đây để liên lạc với dịch vụ HSP tại nhiều địa điểm khác nhau ở khắp NSW.

  • Sydney (đường dây sau giờ làm việc): 1800 774 142
  • Armidale: 0469 791 216
  • Coffs Harbour: 0470 337 788
  • Newcastle (thường trực): 0401 515 440

Share