Tất cả mọi người đều có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 nên quý vị cần phải bảo vệ bản thân và bảo vệ những người khác.  

Điều này đặc biệt quan trọng đối với người Úc thổ dân và vùng đảo Torres Strait trên 50 tuổi đã có vấn đề về sức khoẻ hoặc bệnh kinh niên. Tại đây có một số nguồn tài liệu:

Tác động đối với Nghi thức và Tang lễ của người Thổ dân

Văn hoá và Nghi lễ, chẳng hạn như việc tập trung rất đông người tại tang lễ, là điều rất quan trọng cho các cộng đồng chúng ta. Tuy nhiên, trong tình hình phải áp dụng hạn chế tập trung đông người ở trong nhà và cả ở ngoài trời, chúng ta cần phải tìm các cách khác để làm điều này nhằm bảo vệ cộng đồng chúng ta không để cho vi rút lây lan. Hãy nói chuyện với các vị Trưởng lão, với gia đình hoặc hội đồng đất đai về các cách an toàn để tổ chức tang lễ trong thời gian này.


Hạn chế áp dụng tại cộng đồng vùng xa 

Hiện đã áp dụng hạn chế đi lại ở các cộng đồng vùng xa ở vùng Lãnh thổ Bắc Úc, Queensland, Nam Úc và Tây Úc. Các quy định hạn chế cộng đồng là nhằm tránh vi rút corona lây lan và giữ cho các cộng đồng vùng xa được an toàn. 

Quý vị vẫn có thể đi lại giữa cộng đồng này tới cộng đồng khác trong cùng khu vực bị giới hạn, nhưng tốt hơn là quý vị nên ở nguyên tại cộng đồng mình thay vì mạo hiểm làm lây lan vi rút giữa các cộng đồng. Quý vị có thể phải tự cách ly trong 14 ngày trước khi quý vị có thể vào khu vực cộng đồng khác. 

Vào trang mạng niaa.gov.au để có thêm thông tin và các đường dẫn cho lời khuyên cụ thể đối với từng tiểu bang và vùng lãnh thổ. Cùng nhau, chúng ta có thể giúp ngăn chặn vi rút và giữ cho cộng đồng chúng ta mạnh mẽ. 

Share