Các nguồn tài liệu có thể truy cập

Ở đây là một số nguồn tài liệu có thể truy cập nhằm hỗ trợ người khuyết tật nắm được tình hình về COVID-19 hiện nay.

Share