Nguồn tài liệu đa ngôn ngữ về COVID-19

Hơn năm triệu người Úc nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, hiện nay do sự phức tạp của COVID-19, điều thiết yếu là các cộng đồng này có điều kiện tiếp cận và hiểu rõ thông tin y tế quan trọng. Tin tức chính xác và đáng tin cậy bằng nhiều thứ tiếng càng trở nên vô cùng quan trọng lúc này khi xung quanh có nhiều tin tức và các ý kiến sai lạc về COVID-19 khiến cho tình hình càng khó khăn hơn đối với người Úc mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. 

Tờ Thông tin của Bộ Nội vụ về COVID-19 

Bộ Nội vụ của Chính phủ Úc đã công bố các tờ thông tin về COVID-19 bằng 17 thứ tiếng. Hãy xem tất cả các nguồn thông tin trên trang mạng của SCoA bằng cách nhấp vào đây


Cổng thông tin của SBS đa ngôn ngữ về vi rút corona 

Mới đây SBS đã khởi động Cổng thông tin SBS đa ngôn ngữ về vi rút corona với các tin tức và thông tin bằng hơn 60 thứ tiếng nhằm hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho nước Úc đa văn hoá.

Quý vị hãy truy cập vào Tờ thông tin về COVID-19 của họ để nắm được các tin tức và được cập nhật thông tin.

Tại đây là một số nguồn tài liệu hữu ích về COVID-19 bằng các thứ tiếng cho cộng đồng CALD.

Share