Cập nhật thông tin của Chính phủ liên bang và tiểu bang

Hướng dẫn của chính phủ liên bang 

Tại đây là các thông tin mới nhất về  COVID-19 (vi rút corona) do Bộ Y tế liên bang công bố. Hãy coi các video này về cách thức kiểm soát sức khoẻ tốt nhất cho bản thân:

Cách giữ vệ sinh Cách tránh lây lan
Giữ khoảng cách xã hội
Nắm được thông tin Người mới đi du lich về
Người Úc cao niên
Sức khoẻ tâm thần

 

Thông tin từ Chính phủ tiểu bang:

Victoria

New South Wales

Queensland 

Western Australia

South Australia

Tasmania

Australian Capital Territory

Northern Territory

Share