བདེ་དོན་ཁེ་ཕན་དང་། ལས་ཀའི་ཐོབ་ཐང་། སྡོད་གནས་ཐོབ་ཐང་།

ད་སྐབས་ོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དབང་གིངེས་ཚོད་དཀའ་བའི་གནས་བབ་འདིརཁྱེད་རང་གི་ལས་ཀ་དང་སྡོད་གནས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སོགས་ལ་དོ་ཕོག་ཡོང་སྲིད་པས།རང་ཉིད་ལ་འོས་བབ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་གོ་རྟོག་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས།

བདེ་དོན་ཁེ་ཕན

ལས་ཀ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་སྐབས

སྡོད་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོབ་ཐང་།

Share