ལྟ་ལེན་ཆོག་པའི་ཤེས་བྱ།

འདིར་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཚོས་ད་ལྟའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་ནས་བབ་ལ་རྒྱུས་ལེན་ཐུབ་ཕྱིར་ལྟ་ལེན་ཆོག་པའི་ཤེས་བྱ་འགའ་ཡོད།

Share