خدمات حقوقی

لیگل هید نیوسوت ویلز یا اداره کمک های حقوقی استرالیا درهای خود را بسته و خدمات خود را از راه دور انجام می دهد.

برای تماس با خدمات پناهندگی با شماره ۰۲۸۷۱۳۶۷۲۵ و یا ایمل آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. تماس بیگیرید

Share