منافع رفاهی (کمک رفاهی) ، اشتغال و مسکن

در این شرایط نامشخص که امنیت شغلی و مسکن تحت تأثیر کوید-۱۹ (کرونا ویروس) قرار گرفته است ، اطمینان حاصل کنید که واجد شرایط کدام حقوق هستید:

کمک های رفاهی:

  • ویلفیر رایت سنتر (مرکز کمک های رفاهی) – مشاوره های حقوقی در مورد سنترلینک و مضوعات کمک های اجتماعی از طریق تیلیفون
  • ایکانومیک جستیس استرالیا (مرکز حقوقی برای کمیونیتی) – برگه معلوماتی در مورد چه حمایت میتوانید از طریق سنترلینک دریافت کنید.
  • پرداخت دولتی و خدمات – معلومات در مورد پرداخت های رفاهی و دیگر کمک ها

اشتغال

  • کمک برای متقاضیان کار- جستجوی کار، دسترسی مشاوره و منابع که شما را بخاطر کاریابی کمک میکنید.
  • فیر ورک )دفتر کار عادلانه) – معلومات در مورد کوید-۱۹ و قانون کار استرالیا

مسکن

  • تیننت یونین آف نیو سوت ویلز (اتحادیه مستاجرین نیو سوت ویلز – اجاره کردن/ کرایه کردن و معلومات در مودر 

Share