برنامه بشردوستانه اسکان مجدد اچ اس پی HSP

برنامه بشردوستانه اسکان مجدد اچ اس پی خدمات را برای پناهنده ها و پناهجویان بخاطر بلند بردن سطح مهارت و دانش شان بخاطر غیر بودن و تبدیل شدن به یک شهروند فعال جامعه استرالیا ارایه میکند.

در جریان شیوع جهانی کوید-۱۹، برای خدمات برنامه اچ اس پی در مناطق مختلف در ایالت نیو سوت ویلز با شماره های ذیل به تماس شوید.

  • سدنی (بعد از اوقات رسمی):‌ ۱۸۰۰۷۷۴۱۴۲
  • آرمیدیل: ۰۴۶۹۷۹۱۲۱۶
  • کافس هاربر: ۰۴۷۰۳۳۷۷۸۸
  • نیوکسل (ذریعه تیلیفون): ۰۴۰۱۵۱۵۴۴۰

Share