(منابع قابل دسترس (برای افراد معلول

در اینجا معلومات برای کمک به افراد معلول بخاطر جهت یابی اوضاع جاری قابل دسترس است.

 • منابع معلوماتی سازمان اکسپریشن استرلیااسلن معلومات برای ناشنوایان
 • ان دی ای اس NDIS و منابع پاسخ به این فاجعه 
 • شورای معلولیت ذهنی
  • رهنمای آسان برای جلوگیری از ویروس
  • معلومات آسان در مورد کرونا ویروس.
 • سازمان زنان با معلولویت (WWDA) رهنمای کرونا ویروس به انگلیسی آسان
 • سازمان دی گروینگ سپیس – منابع کوید-۱۹/کرونا ویروس به انگلیسی آسان
 • پوستر های آسان خوان توسط سمبول های تصویری (پی دی اف):
  • کرونا ویروس و موضوعات بهداشتی
  • کرونا ویروس – چگونه مصون باشید
  • کرونا ویروس – اگر بیمار شدید

Share