معلومات از سوی دولت فدرال و ایالتی

در اینجا آخرین اطلاعات در مورد کوید-۱۹ و یا کرونا ویروس از طرف وزارت بهداشت دولت فدرال قابل درستر است. این ویدیو ها را در مورد چگونگی مدیریت بهتر سلامتی خود مشاهده کنید:

بهداشت خوب از اینجا شروع میشود برای متوقف کردن انتشار کمک کنید

مطلع باشید

کسانیکه اخیرا سفر کرده اند

فاصله اجتماعی 

استرالیایی های سالمند
بهزیستی ذهنی / صحت روانی


معلومات دولت ایالتی:

ویکتوریا

 • ·(خط تیلیفون ایالتی کرونا ویروس) ۱۸۰۰۶۷۵۳۹۸
 • ·صفحه انترنیتی کروناویروس اداره خدمات بشری

نیو سوت ویلز

 • (خط تیلیفون بهداشتی) ۱۸۰۰۰۲۲۲۲۲
 • صفحه انترنیتی کروناویروس ایالت نیو سوت ویلز

کوینزلند

 • خط تیلفون مشاوره بهداشتی برای کوینزلندی ها ۱۳۴۳۲۵۸۴     
 • صفحه انترنیتی کروناویروس ایالت کوینزلند

استرالیای غربی

 • صفحه انترنیتی کروناویروس ایالت استرالیای غربی

استرالیای جنوبی

 • صفحه انترنیتی کرونا ویروس استرالیایی جنوبی

تازمانیا

 • ( خط تیلفون بهداشت عمومی تازمانیا) ۱۸۰۰ ۶۷۱ ۷۳۸
 • صفحه انترنیتی کرونا ویروس وزارت بهداشت تازمانیا

پایتخت استرالیا (کنبرا)

 • صفحه انترنیتی کرونا ویروس پایتخت استرالیا

قلمرو شمالی

 •  (خط تیلیفون برای افراد که فقط به آزمایش نیاز دارند) ۱۸۰۰۰۰۸۰۰۲
 • صفحه انترنیتی کرونا ویروس قلمرو شمالی

Share